Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
 • 1-1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Hego Handel BV., gevestigd te Hommerts, hierna te noemen Hego.
 • 1-2  Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de wederpartij deze Algemene Leveringsvoorwaarden aanvaardt.
Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
 • 2-1  Hego aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
 • 2-2  Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden onverlet en bij tegenstrijdigheden       prevaleren deze algemene voorwaarden.
 • 2-3  Andere algemene voorwaarden worden slechts door Hego aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Op latere transacties zijn de andere algemene voorwaarden alleen van toepassing als dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen.
  Artikel 3 Aanbiedingen.
 • 3-1  Alle aanbiedingen en / of offertes van Hego zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 • 3-2  Gegevens in drukwerken verstrekt door Hego binden haar niet en gelden slechts als indicatie van de aangeboden producten.
  Artikel 4 Afspraken.
 • 4-1  Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikt personeel van Hego binden Hego niet, voor zover ze door Hego niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.
  Artikel 5 Overeenkomst.
 • 5-1   Een overeenkomst komt tot stand door de bevestiging daarvan door Hego, danwel acceptatie van een aanbieding van Hego door de wederpartij. Onder acceptatie van een aanbieding wordt in dit verband verstaan een mondelinge of schriftelijke acceptatie, alsmede de plaatsing van een bestelling door de wederpartij op basis van een aanbieding van Hego, danwel een begin van uitvoering van de aanbieding door Hego, zonder onverwijld protest van de wederpartij.
 • 5-2  Elke overeenkomst wordt door Hego aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Hego van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij is gebleken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Hego. De wederpartij stemt ermee in dat Hego informatie over zijn kredietwaardigheid opvraagt en zal daaraan op eerste verzoek van Hego haar medewerking verlenen, bij gebreke waarvan Hego gerechtigd is de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.
 • 5-3  Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Hego bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en gelden louter als voorbeeld.
Artikel 6 Prijzen.
 • 6-1  De opgegeven prijzen zijn op basis van levering af bedrijf of magazijn van Hego, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.
 • 6-2  Alle overeenkomsten worden steeds gesloten op basis van de op het tijdstip van sluiting geldende prijzen.
 • 6-3  Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Hego niet.
 • 6-4  Indien na totstandkoming van een overeenkomst de kosten van lonen, sociale lasten en overheidsheffingen, verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding voorziene omstandigheden, kunnen deze door Hego worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen één maand na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 7 Gedeeltelijke levering.
 • 7-1  Hego heeft het recht een gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, afzonderlijk te factureren. Op betaling van dergelijke facturen is artikel 22 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 8 Emballage.
 • 8-1  Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Hego.
Artikel 9 Aanbetaling.
 • 9-1  Hego is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% van de overeengekomen prijs exclusief btw te verlangen.
Artikel 10 Leveringstermijnen.
 • 10-1  Leveringstermijnen genoemd in de overeenkomst zijn slechts ter indicatie en binden Hego niet, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • 10-2  Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de wederpartij worden afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen en is Hego gerechtigd redelijk kosten ter bewaring van de goederen in rekening te brengen. In deze situatie heeft Hego, naast het vorderen van schadevergoeding, het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden indien de leveringstermijn met meer dan veertien dagen is overschreden en de wederpartij volhardt in haar weigering de goederen af te nemen.
Artikel 11 Vervoer.
 • 11-1  Indien is overeengekomen dat Hego voor vervoer van de goederen zorgdraagt, dan komen de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij en geschiedt het vervoer op de wijze als door Hego aangegeven. Wenst de wederpartij een andere wijze van vervoer, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening en heeft Hego tevens het recht om het regelen van het vervoer te weigeren.
Artikel 12 Meer- en minderwerk.
 • 12-1  Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen, waarbij bepalend is de schriftelijke overeenkomst tussen partijen en bij gebreke daarvan de aanbieding of opdrachtbevestiging van Hego.
 • 12-2  Minderwerk komt voor verrekening in aanmerking enkel en alleen als het door Hego schriftelijk is geaccepteerd. Meerwerk komt voor verrekening in aanmerking, als het is overeengekomen, waaronder mede wordt verstaan als het door Hego is geleverd en de wederpartij niet binnen een termijn van drie dagen na levering schriftelijk heeft geprotesteerd.
 • 12-3  Meerwerk wordt verrekend tegen de prijzen die gelden ten tijde van de opdracht tot meerwerk. Minderwerk wordt verrekend tegen de prijzen die partijen in de oorspronkelijke overeenkomst hebben vastgelegd en bij gebreke daarvan de prijzen die golden ten tijde van het sluiten van de oorspronkelijke overeenkomst.
Artikel 13 Wijziging van de opdracht.
 • 13-1  Hego is geheel vrij om een door de wederpartij gewenste wijziging van de overeenkomst al of niet uit te voeren. De weigering van Hego om een wijziging uit te voeren geeft de wederpartij geen recht op ontbinding of schadevergoeding. Eventuele extra kosten van een wijziging komen voor rekening van de wederpartij. Wijzigingen in levertijd en overige voorwaarden van een wijziging in de overeenkomst komen geheel voor rekening en risico van de wederpartij, ook al heeft Hego de wederpartij hierover niet vooraf geïnformeerd.
Artikel 14 Annuleren.
 • 14-1  Indien de wederpartij de overeenkomst annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij gehouden de gehele overeengekomen prijs aan Hego te voldoen. Tevens vrijwaart de wederpartij Hego voor vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
Artikel 15 Reclames.
 • 15-1  De wederpartij is verplicht terstond na de levering de goederen grondig te inspecteren op gebreken. Op straffe van verval van aanspraken dienen zichtbare gebreken binnen 48 uur na in ontvangst nemen van de goederen schriftelijk aan Hego te worden gemeld, met een duidelijke omschrijving van de aard en omvang van de gebreken.
 • 15-2  Op straffe van verval van aanspraken dienen verborgen gebreken binnen 5 werkdagen nadat de wederpartij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs kon ontdekken, schriftelijk aan Hego te worden gemeld. Onder verborgen gebrek wordt verstaan een gebrek van zodanige aard dat niet voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 16 lid 1 van deze algemene voorwaarden en dat de wederpartij bij in ontvangst nemen van de goederen ondanks grondige inspectie redelijkerwijs niet kon ontdekken.
 • 15-3  Voor verwerkte goederen kan de wederpartij geen aanspraak meer maken op herstel of vervanging.
 • 15-4  Hego dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te onderzoeken, op straffe van verval van aanspraken.
 • 15-5  Indien naar het oordeel van Hego sprake is van een gebrek en voor het overige aan alle voorwaarden in de hiervoor genoemde leden is voldaan, zal Hego het gebrek herstellen door naar haar keuze ofwel de gebrekkige goederen te vervangen, ofwel de overeengekomen prijs voor de gebrekkige goederen restitueren. Hego is hiertoe pas gehouden na ontvangst van de gebrekkige goederen in originele toestand.
Artikel 16 Garantie.
 • 16-1  Hego garandeert gedurende een jaar na levering dat de goederen voldoen aan de eigenschappen die de wederpartij op grond van de overeenkomst mocht verwachten en geschikt zijn voor het doel waarvoor de goederen zijn bestemd.
 • 16-2  Van garantie zijn uitgesloten gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik van de goederen, danwel gebruik van de goederen voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn bestemd, alsmede gebreken die zijn ontstaan door reparaties die de wederpartij zelf uitvoert of door derden heeft laten uitvoeren zonder toestemming van Hego, of die ontstaan zijn door toedoen van derden of in zijn algemeenheid het gevolg zijn van andere oorzaken dan van materiaal- en/of fabricagefouten. Ook geldt de garantie van artikel 16-1 niet voor reeds gebruikte goederen.
 • 16-3  Garantie wordt alleen verstrekt op geleverde goederen, doch niet op loon of uren.
 • 16-4  Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelsgarantie van derden, gelden slechts de door deze derden verstrekte garantie.
 • 16-5  Artikel 15-4 is op een aanspraak onder garantie van overeenkomstige toepassing.
Artikel 17 Retentierecht.
 • 17-1  Hego is gerechtigd goederen van de wederpartij die zij onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle aanspraken die zij op de wederpartij heeft uit welke hoofde dan ook, tenzij de wederpartij voor deze aanspraken andere naar het oordeel van Hego genoegzame zekerheid stelt.
 • 17-2  Indien de wederpartij na daartoe ingebreke te zijn gesteld volhardt in haar weigering de vorderingen van Hego te voldoen heeft Hego het recht de in lid 1 bedoelde goederen van de wederpartij te verkopen en zich uit de opbrengst te verhalen.
Artikel 18 Beperking Aansprakelijkheid.
 • 18-1  Aansprakelijkheid van Hego voor schade van de wederpartij die het gevolg is van gedragingen van Hego is beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Hego in een voorkomend geval dekking biedt en bij gebreke van dekking tot de factuurwaarde van de overeenkomst.
 • 18-2  Aansprakelijkheid van Hego voor alle vormen van gevolgschade is uitgesloten behoudens voor zover dit gedekt is door de aansprakelijkheidsverzekering van Hego en behoudens de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Hego.
Artikel 19 Overmacht.
 • 19-1  Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Hego of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Hego, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Hego, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, leveren voor Hego overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zonder dat de wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
 • 19-2  Hego is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter   eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de overmacht veroorzakende omstandigheden zijn geëindigd, zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op schadevergoeding of ontbinding.
 • 19-3  Indien een overmacht situatie als bedoeld in lid 1 langer duurt dan drie maanden, dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te annuleren, zonder enige vergoeding aan Hego verschuldigd te zijn, behoudens vergoeding voor eventuele reeds door Hego onder de overeenkomst geleverde prestaties, die Hego niet ongedaan behoeft te maken.
Artikel 20 Eigendomsvoorbehoud.
 • 20-1  Hego behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde goederen, zolang de wederpartij niet aan haar betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor eventuele aanspraken uit hoofde van schadevergoeding, kosten en rente. Tevens geldt dit eigendomsvoorbehoud voor aanspraken van Hego uit hoofde van andere overeenkomsten.
 • 20-2  Hego heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien zij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd. De wederpartij is gehouden Hego onverwijld mededeling te doen indien deze omstandigheden zich voordoen.
 • 20-3  Het is de wederpartij niet toegestaan de in lid 1 bedoelde goederen te verkopen, bezwaren of te verwerken zolang ze vallen onder het eigendomsvoorbehoud van Hego, tenzij dit gebeurt in de normale uitoefening van het beroep of bedrijf van de wederpartij. Op eerste verzoek van Hego zal de wederpartij zonodig meewerken aan het verstrekken van andere zekerheden, bij gebreke waarvan Hego het recht heeft verdere leveranties op te schorten en/of de overeenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.
 • 20-4  Bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud door Hego, is de wederpartij gehouden op eerste verzoek van Hego alle medewerking te verlenen om Hego in staat te stellen de goederen terug te nemen en zal zij Hego toegang verschaffen tot de locaties waar deze goederen zijn opgeslagen.
 • 20-5  Indien de wederpartij de verplichtingen voortvloeiende uit dit artikel niet stipt nakomt, verbeurt zij aan Hego een direct opeisbare boete van € 50.000,- te vermeerderen met € 5.000,- per dag of deel van een dag dat de wederpartij volhardt in haar weigering tot nakoming, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
Artikel 21 Toerekenbaar tekortschieten en ontbinding.
 • 21-1  Indien de wederpartij op enigerlei wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, geraakt hij in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
 • 21-2  Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Hego in de in het in lid 1 bedoelde geval, het recht hebben haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen, zulks te harer keuze.
 • 21-3  De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Hego eveneens, indien de wederpartij in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, er beslag is gelegd op (een deel van) zijn vermogen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Hego op de wederpartij heeft, terstond opeisbaar zijn.
Artikel 22 Betaling.
 • 22-1  Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen zeven dagen na van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 22-2  Hego is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de wederpartij een rente van 1,25% per maand te berekenen, te rekenen vanaf de dag dat de vordering opeisbaar is geworden.
 • 22-3  Bij niet nakoming van de in lid 1 genoemde verplichting, is de wederpartij gehouden alle door Hego te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die zij maakt ter incasso van de vordering, te voldoen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
 • 22-4  De forfaitaire buitengerechtelijke kosten als bedoeld in lid 2 bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van €150,00, onverminderd het recht van Hego om de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen.
Artikel 23 Toepasselijk recht en geschillen.
 • 23-1  Op alle door Hego gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).
 • 23-2  Uitsluitend de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Hego is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten.
Artikel 24 Verwerking persoonsgegevens
 • 24-1  Voorzover in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt door Hego, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Persoonsgegevens.
 • 24-2  Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.
Artikel 25 Dwingend recht
 • 25-1  Indien één of meer van de voorgaande artikelen van deze algemene voorwaarden in strijd zou zijn met dwingend recht en daarom nietig of vernietigbaar zou zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. De wederpartij is dan gehouden met Hego in onderhandeling te treden over wijziging van de nietige of vernietigbare bepaling, zodanig dat deze rechtsgeldig is en zoveel mogelijk overeenkomt met het doel en de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling.
www.hegosteen.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.hegosteen.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren