Algemene Voorwaarden Hegosteen 

 

Definities 

De met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Algemene Voorwaarden hebben, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, de navolgende betekenis: 

 

Algemene Voorwaarden

Onderhavige Algemene Voorwaarden. 

 

Consument 

Elke Koper die natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

 

Koper

Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wederpartij van Verkoper, met wie Verkoper een Overeenkomst aangaat of met wie Verkoper in gesprek is over het sluiten van een (koop)overeenkomst.

 

Verkoper

De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b Burgerlijk wetboek, zijnde Hego Handel B.V., gevestigd te 8622 DC Hommerts, aan Jeltewei 244, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 62898353, waaronder tevens begrepen diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolger(s) en in deze handelend onder de handelsnaam “Hegosteen”. 

 

Overeenkomst
De (koop) Overeenkomst tussen Verkoper en Koper, inclusief eventuele bijlagen, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn

 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van en alle Overeenkomsten met Verkoper. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken, indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

 

1.2 

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen door Verkoper aanvullende voorwaarden van toepassing worden verklaard. Indien bepalingen uit de aanvullende voorwaarden in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden. Alle (eventueel) door Koper gehanteerde algemene of bijzondere voorwaarden worden door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

1.3 

Bij onverenigbaarheid van deze Algemene Voorwaarden met de bepalingen in de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst. 

 

1.4 

Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. In dergelijk geval zullen partijen de desbetreffende bepaling(en) in onderling overleg vervangen door één of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en). 

 

1.5 

Bij interpretatieverschillen tussen de onderhavige Nederlandse Algemene Voorwaarden en de eventuele vertaling daarvan, is de Nederlandse versie doorslaggevend.

 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen 

2.1 

Alle offertes en/of aanbiedingen c.q. prijsopgaven van Verkoper, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Verkoper kan de offerte of aanbieding intrekken, zolang Koper deze niet heeft aanvaard. Het in de offerte bepaalde vervalt in ieder geval uiterlijk 30 (dertig) dagen na dagtekening van de offerte. 

 

2.2

Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht Verkoper nimmer tot acceptatie van de opdracht c.q. Overeenkomst.

 

2.3 

Als de opdracht en aanvaarding daarvan onderling verschillen, is slechts overeengekomen waartoe Verkoper zich in de aanvaarding c.q. orderbevestiging heeft gebonden.

 

2.4

Voor alle offertes en aanbiedingen geldt dat deze zijn gebaseerd op de door Koper verstrekte gegevens. Bij (achteraf) gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Verkoper aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ontlenen. 

 

Artikel 3. De Overeenkomst

3.1 

De Overeenkomst van koop en verkoop van materialen en/ of het verrichten van werkzaamheden wordt eerst bindend voor Verkoper door haar schriftelijke bevestiging danwel door acceptatie van de aanbieding door Koper. Onder acceptatie van een aanbieding wordt in dit verband verstaan een mondelinge of schriftelijke acceptatie, alsmede de plaatsing van een bestelling door Koper op basis van een aanbieding van Verkoper, dan wel een begin van uitvoering van de aanbieding door Verkoper, zonder onverwijld protest van Koper. 

 

3.2

Wijziging van een Overeenkomst behoeft de schriftelijke instemming van Verkoper.

 

3.3

Afspraken met, of toezeggingen of mededelingen gedaan door ondergeschikt personeel van Verkoper zijn eerst bindend nadat deze namens Verkoper schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde persoon. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben. 

 

3.4 

Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, door Verkoper bij de aanbieding verstrekt, zijn nimmer bindend voor Verkoper en gelden louter als voorbeeld. 

 

Artikel 4. Prijzen 

4.1 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vermeld Verkoper de prijzen in euro’s en inclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten. 

 

4.2

De prijs die Verkoper voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.

 

4.3

Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

Artikel 5. Prijswijziging

5.1

De in offertes, orderbevestigingen en Overeenkomsten vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakosten, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen. 

 

5.2

Indien Verkoper zich na datum van sluiting van de Overeenkomst, maar vóór de dag van de levering, geconfronteerd ziet met een kosten verhoging in een van de kostenfactoren zoals genoemd in het voorgaande artikel, behoudt Verkoper zich het recht voor deze bij Koper in rekening te brengen. Indien zulks geschiedt binnen één maand na het sluiten van de Overeenkomst hebben zowel Verkoper als Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden. 

 

5.3

Los van het voorgaande geldt, dat als Koper tevens Consument is, de prijzen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst slechts verhoogd kunnen worden als gevolg van wettelijke regelingen of bepalingen. In dergelijk geval is Koper te allen tijde bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. 

 

5.4

Als Koper tevens Consument is, geldt daarnaast dat 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst de prijzen slechts verhoogd kunnen worden indien Verkoper dit bepaald heeft en: 

a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of;

b) Koper de Overeenkomst op kan zeggen c.q. kan ontbinden vanaf de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

 

Artikel 6. Uitvoering van de Overeenkomst 

6.1 

Verkoper spant zich ervoor in de Overeenkomst zorgvuldig, tijdig en naar beste kunnen uit te voeren. 

 

6.2

Behoudens uitdrukkelijk bezwaar van Koper heeft Verkoper indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

 

6.3

Koper draagt zorg dat alle gegevens, waarvan Verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Verkoper worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Verkoper zijn verstrekt, heeft Verkoper het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 7. Retourneren

7.1

Ingeval Koper tevens Consument is, dient de retounering van het gekochte binnen 14 dagen na levering van de goederen te geschieden, mits de bij de betaling afgegeven aankoopbon of factuur daarbij aan Verkoper wordt overlegd. Na aanmelding van de retour heeft Koper 14 dagen om het gekochte retour te sturen. De terugbetaling van het betaalde bedrag geschiedt binnen 14 dagen na aanmelding van de retour. Ingeval Koper niet tevens consument is dient de retounering van het gekochte binnen 7 dagen na levering van de goederen te geschieden. Tenzij dit naar oordeel van Verkoper onredelijk is. De retourkosten komen in alle gevallen geheel voor rekening van Koper. 

 

7.2

Tijdens de hiervoor bedoelde termijn zal Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal Koper het product met alle geleverde toebehoren en – voorzover redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Verkoper retourneren conform de door Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

7.3

Het herroepingsrecht van Koper is uitgesloten wat betreft zaken: 

- die door Verkoper tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Koper;

- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

- die gebruikt/ tweedehands zijn;

- die door hun aard niet kunnen worden

   teruggezonden.

 

Artikel 8. Verplichtingen Koper 

8.1

Koper is verplicht om bij de uitvoering van de Overeenkomst door Verkoper al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Verkoper mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Verkoper.

 

Artikel 9. Levering

9.1

Levering vindt plaats op de bij het plaatsen van de bestelling op de website van Verkoper overeengekomen wijze. Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid wat betreft het gebruik van emballage is ter beoordeling van Verkoper. 

 

9.2

De door Verkoper te leveren zaken of diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 

9.3

Het is Verkoper toegestaan de te leveren zaken in gedeelten te leveren. Hieronder wordt mede verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, afzonderlijk te factureren. 

 

Artikel 10. Termijnen van levering

10.1

Opgegeven (op)leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen en dienen slechts ter indicatie, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering dient Koper Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. 

 

10.2 

De (op)leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Verkoper zijn om de producten te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.

 

10.3

De opgegeven (op)leverings-termijnen vangen aan na ontvangst van de eventueel overeengekomen vooruitbetalingen en alle door Koper of andere partijen te verstrekken informatie, documenten, eventuele materialen en dergelijke.

 

10.4

De binding van Verkoper aan een overeengekomen (op)leverings-termijn vervalt als Koper enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt dan wel niet datgene doet dat redelijkerwijs nodig is of wenselijk is om een tijdige levering van de zaken door Verkoper mogelijk te maken. 

 

10.5

Bij overschrijding van een overeengekomen uiterste leveringstermijn heeft Koper die tevens als Consument valt aan te merken het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst ontbonden te verklaren en/of schadevergoeding te verlangen.

 

10.6

Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de leveringstermijn niet door Koper zijn afgenomen, staat het verkochte voor rekening en risico van Koper opgeslagen en is Verkoper gerechtigd de redelijke kosten ter bewaring van het verkochte bij Koper in rekening te brengen. 

 

Artikel 11. Verzending 

11.1

Ingeval Koper tevens Consument is, berust het risico van beschadiging en/of vermissing van zaken bij Verkoper tot het moment van bezorging aan Koper of een door hem aangewezen derde. In alle overige gevallen rust het risico bij Koper. 

 

11.2

Bij Poststukken/ facturen verzonden met een service binnen Nederland geldt als verzonden de datum genoemd op de poststukken/factuur. Koper gaat hiermee bij voorbaat akkoord. Koper kan zich derhalve niet beroepen op het niet hebben ontvangen van poststukken/ facturen.

 

11.3

Koper staat in voor de juistheid van de door haar verstrekte (digitale) gegevens om de poststukken/ facturen op een correcte wijze te doen toekomen. 

 

Artikel 12. Betaling

12.1

Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling door Koper te geschieden voorafgaand of bij de aflevering van de door Verkoper aan Koper te leveren zaken.

 

12.2

Koper is gerechtigd bij het aangaan van de Overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% en – ingeval Koper tevens Consument is - maximaal 50% van de overeenkomen prijs te verlangen. Wanneer aanbetaling is bedongen, kan Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen aanbetaling heeft plaatsgevonden.

 

12.3

De tussen Verkoper en Koper overeengekomen betalingstermijn geldt als fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper van rechtswege in gebreke zonder dat enige nadere ingebrekestelling of sommatie vereist is. Gedurende het verzuim is Koper aan Verkoper een contractuele rente verschuldigd va

www.hegosteen.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.hegosteen.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren